Pełny opis

 

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestor zastępczy reprezentuje interesy inwestora w całym procesie inwestycyjnym lub wyłącznie na budowie. Zgodnie z Polską Normą z dnia 25 kwietnia 2000 r. (PN-ISO 6707–2:2000 Budownictwo – Terminologia – Terminy stosowane w umowach – umowa o zastępstwo inwestycyjne) mianem inwestora zastępczego określa się „osobę fizyczną lub prawną działającą odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialną przed nim za organizację oraz koordynację działań wszystkich stron biorących udział w procesie inwestycyjnym”.

Dlaczego warto?

Poza wymienioną normą nie ma żadnego dokumentu ani aktu prawnego, które definiowałyby zakres obowiązków inwestora zastępczego. Zakres ten jest zatem ustalany indywidualnie pomiędzy stronami umowy. Inwestorem zastępczym może być osoba lub grupa osób, które przejmą na siebie obowiązki przewidziane Prawem Budowlanym dla inwestora bezpośredniego.

Wybór takiego zastępstwa sprawdza się, gdy bezpośredni inwestor nie ma czasu na załatwianie formalności związanych z obsługą budowy, nie ma wiedzy, doświadczenia lub po prostu nie czuje się kompetentny, by samodzielnie czuwać nad realizacją inwestycji. W takiej sytuacji wybór profesjonalnego inwestora zastępczego to oszczędność czasu, nerwów i kosztów – bo choć inwestorowi zastępczemu trzeba zapłacić honorarium, to koszt ten zwróci się w całej inwestycji, w postaci optymalizacji kosztów i skróconego czasu budowy. Firma świadcząca usługi inwestora zastępczego, współpracuje z inspektorami, inżynierami, fachowcami i innymi specjalistami, których pomoc będzie niezbędna podczas budowy.

Zakres obowiązków

Nadzór inwestora zastępczego może być swobodnie ustalany i może obejmować również obowiązki wykraczające poza określone prawnie jako obowiązki inwestora bezpośredniego. Do najczęstszych obowiązków inwestora zastępczego zaliczyć można m.in.:

  • przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy generalnego,
  • kontrola nad jakością robót,
  • nadzór nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów BHP na budowie,
  • kontrola nad rozliczeniami i fakturami, przekazywanie informacji inwestorowi na temat zapotrzebowania na środki finansowe itp.,
  • naliczanie kar umownych,
  • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji w ramach udzielonych pełnomocnictw,
  • czynności odbiorowe.

Inwestor zastępczy ma obowiązek współdziałania z inwestorem bezpośrednim i ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych umową.
Z usług inwestora zastępczego korzystają zarówno inwestorzy prywatni, budujący domy, jak i firmy deweloperskie, inwestujące w całe osiedla.